தூண்டப்பட்ட வினைவேகமாற்றி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு