அஸ்பார்டிக் அமிலம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு