அச்சு இயந்திரம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு