"ஆப்பிரிக்கா" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு