நான்முக முக்கோணகம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு