திருத்தந்தை ஸ்தேவான்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு