புதிய இறைமறுப்பு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு