மு. சிவசிதம்பரம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு