"வான்குடை" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு