சேர்வியல் (கணிதம்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு