"கடல் மட்டம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு