"சுண்ணக்கல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு