"சுட்டாங்கல் (பீங்கான்)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு