சுட்டாங்கல் (பீங்கான்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு