"முப்பரிமாண ஒளிப்படவியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு