பேர்மியன் காலம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு