அணுக்கரு உலை விபத்து இழப்பீடு சட்ட முன்வரைவு - Other languages