அதிபரவளைவுச் சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல் - Other languages