அனைத்துலக குடிசார் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் உடன்படிக்கை - Other languages