அனைத்துலக முறை முன்னொட்டுச் சொற்கள் - Other languages