அமெரிக்க நாட்டின் தொழில்நுட்ப புதுமையாக்கப் பதக்கம் - Other languages