முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

அமைதிக்கான நோபல் பரிசு - Languages