அல்பர்ட் டே (துடுப்பாட்டக்காரர்) - Other languages