அவதானக் குறை மிகையியக்கம் குறைபாடு - Other languages