அவளுக்கு ஆயிரம் கண்கள் (திரைப்படம்) - Other languages