அஹம் பிரம்மாஸ்மி என்ற மகாவாக்கியம் - Other languages