ஆப்பிரிக்க கால்பந்துக் கூட்டமைப்பு - Other languages