ஆயுதப்படை (சிறப்பு அதிகாரங்கள்) சட்டம், 1958 - Other languages