ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு அமைப்பு - Other languages