இங்கிலாந்தின் முதலாம் ரிச்சார்ட் - Other languages