இணைப்பு சுழல் மின் உற்பத்தி நிலையம் - Other languages