இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல், 1977 - Other languages