இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல், 1982 - Other languages