இந்திய-பாகிஸ்தான் போர், 1947 - 1948 - Other languages