முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம், 1987 - Other languages