இயற்கணித எண்களும் விஞ்சிய எண்களும் - Other languages