இயேசுவின் உடல் சிலுவையிலிருந்து இறக்கப்படல் - Other languages