முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

இயேசுவைக் கோவிலில் அர்ப்பணித்தல் - Other languages