இயேசுவைக் கோவிலில் அர்ப்பணித்தல் - Other languages