இரண்டாம் ஆங்கிலேய மராத்தியப் போர் - Other languages