இரண்டாம் உலகப் போரின் நேச நாடுகள் - Other languages