இரண்டாம் மர்செல்லுஸ் (திருத்தந்தை) - Other languages