இரண்டாவது ஆங்கிலேய-இடச்சுப் போர் - Other languages