இலங்கை அரசுத் தலைவர் தேர்தல், 1999 - Other languages