இலங்கை அரசுத் தலைவர் தேர்தல், 2005 - Other languages