இலங்கை அரசுத் தலைவர் தேர்தல், 2010 - Other languages