இலங்கை நாடாளுமன்றத் தேர்தல், மார்ச் 1960 - Other languages