இலங்கை நாடாளுமன்றத் தேர்தல், 1994 - Other languages