இலங்கை நாடாளுமன்றத் தேர்தல், 2000 - Other languages