இளவரசர் வில்லியம், கேம்பிரிட்ச் கோமகன் - Other languages