இழைமணிகளின் டி ஆக்சி-ரைபோநியூக்லியிக் காடி - Other languages