உயிரினங்களின் வாழ்தகமைப் பிரதேசம் - Other languages